Formularz zapotrzebowania pracodawcy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCY NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA w ramach projektu: „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” nr: POWR.01.02.01-24-0094/17
Dane pracodawcy

ZGŁASZAM ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA
Na danym stanowisku wymagana jestOŚWIADCZAM, IŻ DO ROZPOCZĘCIA STAŻU/PRACY ZAWODOWEJ NA OFEROWANYM PRZEZE MNIE STANOWISKU NIEZBĘDNE JEST SPEŁNIANIE NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW

Predyspozycje zawodowe

Kluczowe kompetencje zawodoweInne kompetencje zawodowe
Kompetencje/kwalifikacje komputerowe


Kompetencje językoweDEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STAŻU*

W przypadku sprawdzenia się stażysty na oferowanym stanowisku pracy deklaruję jego zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę (co najmniej 1/2 etatu).

(* uwaga: preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie po stażu)


Skip to content